KVKK ve Üyeleri

KVKK ve Üyeleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu altında bir kurul oluşturulmuştur. Kişisel Verileri Koruma Kurumu yani KVKK Avrupa Konseyinin 108 sayılı Sözleşmesi ve AB 95/46/EC sayılı yönlendirmelerine uygundur. Kurum görev, sorumluluk ve yetkilerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilmektedir. KVKK toplamda 9 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 2’sini Cumhurbaşkanı, diğer 2’sini Bakanlar Kurulu seçer. Kalan 5 üyesini ise TBMM seçer. KVKK üyesi olarak seçilebilmek için aranan şartlar şunlardır;

  • Kurumun görev hususiyetleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak
  • Devlet memuru olunurken aranan genel şartları aynen taşımak
  • Herhangi bir suretle siyasi parti üyeliği bulunmamak
  • Fakültelerin en az 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak
  • Devletin kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil topluma hizmet eden kuruluşlarda, uluslararası kuruluşlarda veya özel sektörde en az yıl deneyim sahibi olmak.

KVKK’nin Görevleri

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kısa adı ile KVKK’nin başlıca önemli görevleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Şahsa ait yani özel kişisel verilerin işlenmesi hususunda gerekli ve yeterli önlemlerin alınması
  • Şikayetler üzerine ya da bağımsız olarak kendiliğinden harekete geçerek hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde bu aykırılıkları gidermek
  • Kişisel verilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı temel hak ve özgürlüklerine uygun işlenmesini sağlamak

KVKK’nin Temel İlke ve Değerleri

KVKK’nin en önemli ilkesi özel hayatın gizliliğini korumaktır. Bu husus doğrultusunda insanların temel hak ve özgürlüklerine karşılıklı saygı duyulmasını sağlamaktadırlar. Bunları da temel üç ilke olan; tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik çerçevesinde yaparlar. Hem KVKK’nin yaptırımları hem de kişinin verileri hukuka ve etik ilkelere uygun olmalıdır. Bu uygulamaları yaparken KVKK, şeffaf bir süreç yöneterek hesap verebilmelidir. Şahsı mağdur etmemeye özen gösteren KVKK hızlı, doğru ve objektif kararlar almalıdır. Online hukuk adreslerinden gerekli bilgiyi edinme şansına sahipsiniz.